R参考卡

cgm1120

贡献于2015-06-26

字数:0 关键词: R语言开发

R ëëë•••kkk¡¡¡ © (=©) d Tom Short tshort@eprisolutions. com >§\Œ±3 www.Rpad.org þ•#© . ¥©‡© (®¼ Tom Short €ÈNŒ)( þÓ‡aq§ÛÜV\ eZ~^·-"Y? ¾±9‘od4g)KI§Xkïƽ¦¯žéX e‡ sunbjt@gmail.com ½Æ•Ì• http://bjt.name ¥©‡µ2008 c 8 3 F?¾ •••ÏÏÏÚÚÚÄÄÄ::: ŒÜ© R ¼êÑk3‚© " help(topic) 'u topic © . ?topic Óþ help.search("topic") |¢•ÏXÚ apropos("topic") ˆ£3|¢´»e•¹ (Ü©)'…c”topic” ¤ké–¶¡ help.start() HTML /ª•Ï demo() R õUü« example(f) $13‚•Ï¥~f str(a) w«R é–S3á5 (*str*ucture) ½{‡`²é– summary(a) ‰Ñ a V‡,Ï~´˜‡˜„5ÚOV‡;…§éØÓ á5 a kØÓöŠ•ª. ls() w«“|¢´»” eé–;•ŒU•½^‡|¢" ls.str() str() |¢´»ez‡Cþ†Ùá5 dir() w«c8¹e©‡ list.files() Óþ getwd() ¼óŠ´»&E setwd() ˜óŠ´» methods(a) w« a “S3 methods” methods(class=class(a)) L¤kŒ±)ûáué–a•{ options(...) ˜½uÛëê; ~^ëêk: width, digits, error install.packages(pkg) SC pkg • update.packages() gÄé'•‡§¿Î¯•# library(pkg) \1 pkg • require(x) Óþ library(help=pkg) Ы• pkg &E attach(x) ò x ••R |¢´»; x Œ±¦˜‡L, êâµ, ½ö ´d save Mï R data file. ¦^ search() 5w«|¢´». detach(x) attach _L§. assign(x,value) ò value DŠ‰ x, =”< −” quit() òÑc R ¬{ (q() ½ Ctrl z) ÑÑÑ\\\†††ÑÑÑÑÑÑ load() \1d save ·-]8 data(x) \1•½êâ edit() N^©?6ì?UR é– fix(x) ‘fix’ N^ ‘edit’ ?U‘x’ data.entry(x) >fêâL/ª¹\?6ì scan(x) l››½©‡¥Öêâ••þ½L read.table(file) ÖL‚ª©‡¿òÙMï¤êâµ;%@ ©•Î sep="" •?¿˜x; ¦^ header=TRUE Ö1˜1 Š•IK; ¦^ as.is=TRUE “ŽiΕþC• factors; ¦ ^ comment.char="" “Ž"#" )º•5º; ¦^ skip=n 3 ÖêâcaL n 1;•[„•Ï'u1·¶,NA ?n,ÚÙ¦ read.csv("filename",header=TRUE) Ó þ, %@ ˜ •Ö csv ©‡(Comma Separated values) read.delim("filename",header=TRUE) Ó þ,%@ ˜ •Ö tab ©•©‡ read.fwf(file,widths,header=F,sep="\t",as.is=FALSE) ± fixed width formatted /ªÖêâ–êâµ; widths ´ê •þ, ^u˜N°Ýiã save(file,...) ±Ø©²?›••½é– save.image(file) •¤ké– dump("x","...") òé– x •3 “...” p cat(..., file="", sep=" ") r›=z•i΋<é–D Š; sep •é–DŠm©•ÎÒ print(a, ...) w« a DŠ§•˜„§§éuØÓé–Œ± kØÓLˆ•ª" format(x,...) ‚ªz,•Ðw«R é– write.table(x,file="",row.names= T ,col.names= T , sep="") 3 r x = z • ê â µ ,  © ‡;XJ quote • TRUE, iÎÚÏfÒ¬ (") ¤•Œ; sep ´iã©…Î; eol •—1©•Î; na •"”ŠiÎG; ¦^ col.names=NA O \IK±BuÚL‚Ñ\˜— sink(file) ÑÑ©‡ file,†Ñ\·- sink() ŒÜ© I/O ¼êÑk file ëþ. §²~^˜‡iÎG5·¶©‡½ ë. file="" ¿›XIOÑ\½ÑÑ. ë (Connections) Œ±•¹© ‡(file), + (pipes), Ø ©‡(zipped files) ½ RCþ 3 windows öŠ‚¸e§êâ•Œ±ÏLi†£clipboard¤• ª.Ö Excel LµŒ±ò Excel ¥ê‖i†£S•¤, ¦^ x <- read.delim("clipboard") •ªÖêâ"XJ‡òêâø Ex- cel ¦^, write.table(x,"clipboard",sep="\t",col.names=NA) Œ± òêâ\i†£clipboard¤,Êb Excel =Œ" ê⥕¡pA^, ž„ RODBC, DBI,RMySQL, RPgSQL, and ROracle •.ÖÙ¦©‡‚ªë• XML, hdf5, netCDF •. êêêâââMMMïïï c(...) ~„ò˜Xëþ=z••þ¼ê;ÏL recursive=TRUE üSüL¿|ܤkƒ••þ. from:to )˜‡S; “:” kp?O`k?; 1:4 + 1 “2,3,4,5” seq(from,to) )˜‡S by= •½må; length= •½‡¦•Ý seq(along=x) ) 1, 2, ..., length(along); ~^3Ì‚þ rep(x,times) •E x times g; ¦^ each= 5•½ƒ x •Eg ê;rep(c(1,2,3),2) ò 1 2 3 1 2 3; rep(c(1,2,3),each=2) ò 1 1 2 2 3 3 data.frame(...) Mïêâµ, ,CþŒU·¶½Ø·¶; data.frame(v=1:4,ch=c("a","B","c","d"),n=10); ƒéá •þ¬Ì‚W¿•••þ•Ý list(...) MdCþ|¤L,CþŒU·¶½™·¶; list(a=c(1,2),b="hi",c=3i); array(x,dim=) )d x |¤ê|; ¦^aq dim=c(3,4,2) •½ ‘ê;XJ x Ø •Ý,K x gÄÌ‚ matrix(x,nrow=,ncol=) Ý ;Óþ factor(x,levels=) r•þ x ?褕Ïf gl(n,k,length=n*k,labels=1:n) ÏL• ½ Y ² • ª )Y ² (Ïf); k •Y²‡ê; n ••Egê expand.grid() Jø•þ½Ïf¤k|ܤêâµ rbind(...) r±1/ª|ÜÝ , êâµ, ½Ù¦ cbind(...) Óþ. ±/ª êêêâââ©©©•••ÚÚÚÀÀÀ •þ¢Ú x[n] 1 n ‡ƒ x[-n] Ø 1 n ‡ƒ x x[1:n] c n ‡ƒ x[-(1:n)] 1 n+1 –•ƒ x[c(1,4,2)] •½ƒ x["name"] ¶•"name" ƒ x[x > 3] ¤kŒu 3 ƒ x[x > 3 & x < 5] «m (3,5) ƒ x[x %in% c("a","and","the")] ‰½|¥ƒ L¢Ú x[n] Lw«ƒ n x[[n]] L1 n ‡ƒ x[["name"]] ¶•"name" ƒ x$name Óþ. Ý ¢Ú x[i,j] eI•(i,j) ƒ x[i,] 1 i 1 x[,j] 1 j x[,c(1,3)] 1 1 Ú 3 x["name",] ¶•"name" 1 êâµ¢Ú(Ý ¢Ú\eã) x[["name"]] ¶•"name" x$name Óþ. CCCþþþCCC††† as.array(x), as.data.frame(x), as.numeric(x), as.logical(x), as.complex(x), as.character(x), , =†Cþa.; ¦^Xe·-ÜL: methods(as) CCCþþþ&&&EEE is.na(x), is.null(x), is.array(x), is.data.frame(x), is.numeric(x), is.complex(x), is.character(x), ... uCþa.; ¦^Xe·-ÜL, methods(is) length(x) x ¥ƒ‡ê dim(x) •#˜½˜é–‘ê; dim(x) <- c(3,2) dimnames(x) •#˜½˜é–¶¡ nrow(x) Ú NROW(x) ˆ£1‡ê dim(x)[1] ncol(x) Ú NCOL(x) ˆ£‡ê dim(x)[2] class(x) ½˜ x a;class(x) <- "myclass" unclass(x) íØ x a names(x) w½˜é–¶¡(names) unname(x) íØR é–¶¡(names) ½‘¶¡(dimnames) unlist(x) òL x =z••þ attr(x,which) ½˜ x á5a. which attributes(obj) ½˜ obj á5L êêêâââÀÀÀJJJÚÚÚöööŠŠŠ which.max(x) ˆ£ x ¥•Œƒ¢Ú which.min(x) ˆ£ x ¥•ƒ¢Ú rev(x) 6 x ¥¤kƒ rle(x) ˆ£i§£Runs¤&E sort(x) ,Sü x ¥ƒ; üSü¦^:rev(sort(x)) cut(x,breaks) ò x ©•¤•Aã (½Ïf); breaks •©•ãê½ ©•:•þ. match(x, y) ˆ£˜‡Ú x ƒÓ•Ý…Ú y ¥ƒƒ•þ,£Ø ƒˆ£ NA ¤ which(x == a) XJ'öŠ•ý£TRUE¤, ˆ£•þ x ¢Ú choose(n, k) |Üê =n!/[(n−k)!k!] sign(x) äCþ´ÄŒu 0, Œuˆ£/10, uˆ£/-10, u ˆ£/00 na.omit(x) Ø"”Š£NA¤,XJ x •Ý ½êâµ, ؃'1 na.fail(x) ˆ£†Ø&EXJ x •¹–˜‡ NA unique(x) XJ x ••þ½êâµ, ˆ£Ž˜Š duplicated(x) ˆ£•þ½êâµ x •EƒÜ6Š table(x) ˆ£˜‡d x ØÓŠ‡ê|¤L‚(~^uê½Ïf), =ªêL subset(x, ...) Šâ^‡£... À x ¥ƒ,X: x$V1 < 10¤; XJ x •êâµ,À‘ select ÏL¦^KÒ•ª3½Ø Cþ sample(x, size) ؘ£‘Å3•þ x ¥Ä size ‡ƒ,À ‘ replace = TRUE #N˜£Ä prop.table(x,margin=) Š â margin ¦ ^ © ê L«L‚, à margin ž, ¤kƒÚ• 1 êêêÆÆÆ +,-,×,÷,ˆ,%%,%/% < > <= >= ==..!=.. sin,cos,tan,asin,acos,atan,atan2,log,log10,exp max(x) ˆ£ x •Œƒ min(x) Óþ.• range(x) ˆ£ c(min(x), max(x)) sum(x) x ¥ˆƒ\Ú diff(x) •þ x © prod(x) x ¥ƒë¦ mean(x) x þŠ abs(x) x ýéŠ sqrt(x) x0.5 median(x) x ¥ ê quantile(x,probs=) © ê,%@• 0,0.25,0.75,1 IQR(x) ˆ£êâ¥m 50% «m weighted.mean(x, w) \²þ rank(x) x ¥ƒ• var(x) or cov(x) •þ x • ;XJ x ´Ý ½êâµ, • Ý òOŽ sd(x) x IO ; sd(x)=sqrt(var(x)) cor(x) XJ x ´Ý ½êâµ, ˆ£ƒ' (1 XJ x ••þ) var(x, y) or cov(x, y) x Ú y m• ;XJ x, y •Ý ½êâ µ, ˆ£ x Ú y ˆ• cor(x, y) x Ú y ‚5ƒ'Xê; ½öƒ' ,XJ x Ú y •Ý ½ê âµ round(x, n) x ê, °( n log(x, base) OŽ x ± base •.éê,e = exp(1) scale(x) XJ x ´˜‡Ý ,K¥%zÚIOzêâ; e•IOz K¦^À‘ center=FALSE, e•¥%z¦^ scale=FALSE (% @ center=TRUE, scale=TRUE) integrate(f,lower,upper) ¼ê f 3«m (lower,upper) ¡È(È ©) pmin(x,y,...) x[i], y[i] ƒ'ö, |¤#•þ pmax(x,y,...) Óþ. Œö cumsum(x) d x |¤•þ, x[i]=sum{ x[1]: x[i]} cumprod(x) Óþ. ë¦ cummin(x) Óþ.• cummax(x) Óþ.•Œ union(x,y) x∪y−x∩y intersect(x,y) x∩y setdiff(x,y) x−x∩y setequal(x,y) ˆ£' x, y ´ÄƒÓÜ6Š( x, y Ø9^S). is.element(el,set) Ó x %in% y Re(x) Eê¢Ü Im(x) JÜ Mod(x) ýéŠ(); Ó abs(x) Arg(x) EêÝ(in radians) Conj(x) ¦ x ÝEê convolve(x,y) OŽü‡SòÈ fft(x) ü (array) ¯„Fá“C† mvfft(x) Ý ˆ¯„Fá“C† filter(x,filter) éCþžmS½õCþžmSüÕS ?1‚5LÈ ŒõêƼê¦^Ü6ëê na.rm=FALSE 5•½´Ä£Ø"”Š(NA). ÝÝÝ t(x) =˜ diag(x) é %*%Ý $Ž solve(a,b) $Ž a %*% x = b x solve(a) Ý _ eigen(x) OŽÝ AŠÚA•þ rowsum(x) Ý ‚ªé–1\Ú; rowSums(x) ´˜‡•¯‡ colsum(x), colSums(x) Óþ. rowMeans(x) 1²þ colMeans(x) ²þ dist(x) OŽÝ x 1mål ppp???êêêâââ???nnn apply(X,INDEX,FUN=) Šâê|eI(INDEX) A^¼ê FUN ˆ£ •þ, ê|½LŠ lapply(X,FUN) A^ FUN LX z‡ƒ tapply(X,INDEX,FUN=) Šâ x ¢Ú(INDEX) éØ (ragged) êA^ FUN sapply Ó lapply,'ƒ•lÐ by(data,INDEX,FUN) A^¼ê FUN ?nêâµ data ¥d INDEX ½ Âf8 merge(a,b) Šâk½1¶rü‡êâµÜ¿ xtabs(a b,data=x) l©aÏféL aggregate(x,by,FUN) òêâµ x ©••A‡f8,…OŽˆ‡f 8V‡ÚO,¿…±Ü·•ªˆ£(J; by ´©|ƒL stack(x, ...) ò©m/ªêâµ½L¥êâCþ=z• ü unstack(x, ...) stack() _L§ reshape(x, ...) é ‘wide’ Ú‘long’ ‚ ª é ê â µ ? 1 UE. ‘wide’ ‚ ª ´ Š â ÄOC þ î •*Ð ê â µ ¶‘long’ ‚ ª ´ŠâÄOCþp•*Ðêâµ. ¦^ (direction=“wide”) ½ (direction=“long”) ëꕽ‚ª. expression(expr) Mï½ué–´Ä•‘Lˆ’(expression) /ª. ë• is.expression(x), as.expression(x, ...) parse(file = "", n = NULL) ±L/ªˆ£)ÛL, vk² LOŽLˆ (expression) eval(expr) 3•½‚¸eOŽRLˆ (expression) iiiÎÎÎ paste(...) =z•iÎë•þ; sep= •©•.•(˜‡˜‚•% @); ÀJ collapse= Œ±©•“collapsed” (J substr(x,start,stop) JiΕþfiã;ÓŒ±DŠ, ¦ ^ substr(x, start, stop) <- value strsplit(x,split) 3 split ˜©• x grep(pattern,x) pattern ^‡šÚO†; ë„?regex gsub(pattern,replacement,x) O† ÷ v KL ˆ ª i ã, sub() aq, •O†1˜‡Ñyiã tolower(x) òi1=z• toupper(x) òi1=z•Œ casefold(x, upper = TRUE) Cz x •Œ (TRUE) ½ (FALSE) chartr(old, new, x) ò x ¥iÎ old C†•iÎ new match(x,table) table ¥š x ƒ ˜|¤•þ. x %in% table Óþ. ˆ£Ü6•þ pmatch(x,table) table ¥Ü©š x ƒ nchar(x) i·ê FFFÏÏÏÚÚÚžžžmmm Date ••¹FÏØ•¹žm. POSIXct •)FÏžmÚž«&E. ƒ' ó (X.>), seq() Ú difftime() 'k^. Date •Œ±¦^ + Ú −. ?DateTimeClasses Œ±‰Ñ•õ&E.•„ chron •. as.Date(s) Ú as.POSIXct(s) =zˆgá5; format(dt) =z •iÎLˆ.%@i΂ª•“2006-07-24”. ¦‚ɘ‡g ‡Lˆ5•½=z‚ª. ˜ ~„‚ª•: %a,%A °{Úð{“(ÏU”(weekday) ¶ %b,%B °{Úð{¶ %d °¥FÏ(01–31). %H ž (00–23). %I ž (01–12). %j c°¥FÏ(001–366). %m ° (01–12). %M ©¨ (00–59). %p AM/PM •«. %S ›?›¦ (00–61). %U (Ï(00–53); 1˜‡(ÏUŠ•1˜‡(Ï1˜U. %w (ÏUê (0–6, ±F• 0). %W ± (00–53); 1˜‡±˜Š•1˜‡(Ï1˜U. %y ÕVc (00–99). ؇¦^. %Y k•Vc. %z (•ÑÑ.) ‚%£Ö€;-0800 •‚%£Ü 8 ž. %Z (•ÑÑ.) ž«Š•iÎG(Õ˜). weekdays(x) ˆ£FÏ x “(ÏA” months(x) ˆ£FÏ x ° quarters(x) ˆ£FÏ x G!(Q1 - Q4) 3ÑÑž¬-, w«êic•3"¯K, Ñ\žŒ±ÀJ5" ½Ã". ë„?strftime. ããã///CCC˜˜˜ (Graphics Devices) x11(), windows() ‹m˜‡±ãI• dev.list() ã/I•L dev.set() •½ã/I• plot.new() •±›#ã/(åcã/I• savePlot(file,type) òcI•¥±ã•©‡ file , •©‡a. type Œ±ÀJ“wmf”, “mf”, “png”, “jpeg”, “jpg”, “bmp”, “ps”, “eps”, “pdf” postscript(file) •M ï PostScript ã / m é ã /C ˜ ° Ä; ¦ ^ horizontal = FALSE, onefile =FALSE, paper = "special" •½ EPS ‚ª©‡; family= •½iN(Avant- Garde, Bookman, Courier, Helvetica, Helvetica-Narrow, NewCen- turySchoolbook, Palatino, Times, or ComputerModern); width= Ú height= •½± inches •ü «•Œ; paper= •½’ Üa.. ps.options() 9ϼê, ˜½w (XJvkëê) postscript ë ê"ŽŠ pdf, png, jpeg, bitmap, xfig, pictex; ëw ?Devices dev.off() '4•½ (%@c) ã/C˜;•Œ±ë• dev.cur, dev.set layout() Šâ^r‰½ matrix (±›^S)Úëê width=,height= ò ã/C˜©• ±±±ããã plot(x) 3 x ¶þ^g/±› x Š(y ¶þ) plot(x, y) VCþ±ã (Ñ:ã) hist(x) x ªê†•ã barplot(x) x ^/ã; ¦^ horiz=FALSE UC±ãY²½R† dotchart(x) XJ x •êâµ, ±› Cleveland dot ã (stacked plots line-by-line and column-by-column) pie(x) \ã boxplot(x) ‡‚ã curve(expr, from, to ,add = FALSE) Šâ‰½¼ê½Lˆ3 «m ‘[from,to]’ þ±›•‚ sunflowerplot(x, y) ´±ƒq‹I:Š•sù§Ùs‹ê8• :‡ê coplot(x˜y | z) Šâ z Š½Šm…±› x Ú y VCþã interaction.plot (f1, f2, y) XJ f1 Ú f2 ´Ïf,Š y þŠã, ± f1 ØÓŠŠ• x ¶§ f2 ØÓŠéAØÓ •‚:Œ±^À‘ fun •½ y Ù¦ÚOþ ("ŽOŽþ Š, fun=mean) matplot(x,y) ã,Ù¥ x 1˜éA y 1˜, x 1 éA y 1,•gaí" fourfoldplot(x) ^o‡o©ƒ˜ w« 2×2 éLœ¹ (x 7 L´ dim=c(2, 2,k) ê|, ½ö´ dim=c(2, 2) Ý §X J k = 1) assocplot(x) Cohen–Friendly ã, w«3‘éL¥1, Cþ lÕá5§Ý mosaicplot(x) éLéê‚5£8í êmŽã pairs(x) XJ x ´Ý ½´êⵧŠ x ˆƒmã plot.ts(x) XJ x ´a ts é–,Š x žmS•‚, x Œ±´õ , ´S7LkƒÓªÇÚžm ts.plot(x) Óþ, XJ x ´õ§SŒkØÓžmLkƒ  qqnorm(x) © êã qqplot(x, y) x é y © ê – © êã contour(x, y, z) ± ›Ó + ã £ x •‚ ž ¦ ^ S O†Ö ¿ ˜ x Š ¤, x Ú y 7 L•• þ, z 7 L•Ý , ¦ dim(z)=c(length(x),length(y)) ( x Ú y Œ±ŽÑ) filled.contour(x, y, z) Óþ, p‚ƒm«•´çÚ,¿ …±›çÚéAŠã~ image(x, y, z) Óþ, ´¢SêâŒ^ØÓÚçL« persp(x, y, z) Óþ, •ßÀã stars(x) XJ x ´Ý ½öêâµ, ^(/Ú‚ãxÑ,(“L x z˜1‚ã“L•Ý. symbols(x, y, ...) 3d x Ú y ‰½‹IxÎÒ( §•/§• •/§(§§ÝOª½öÝ/ã), ÎÒa.!Œ!ôÚ d, Cþ•½ termplot(mod.obj) ±›£8.(mod.obj) ( )K•ã e¡ëê²~^u˜„±ã¼ê add=FALSE XJ TRUE , 3c˜‡ãþ (XJ•3)V\±ã axes=TRUE XJ FALSE ,رыI¶ÚÝf type="p" •½±›ãa.,"p"::,"l":‚,"b" ^‚ë:,"o": Óþ. ‚BL:,"h":R†‚,"s": F, êâdR†‚ ºà“L,"S": F, êâdR†‚.à“L xlim=, ylim= •½‹I¶•Ú•Œ•› xlab=, ylab= 5º‹I¶ main= ÌIK sub= BIK(ÒiN) $$$???±±±ããã···--- points(x, y) V\:(À‘ type= Œ±¦^) lines(x, y) Óþ. ^‚ text(x, y, labels, ...) 3‹I:( x, y)\\©i; ;.¦^•{: plot(x, y, type="n"); text(x, y, names) mtext(text, side = 3, line = 0, ...) 3•½ side V\ ©i (ë• axis); line •½V\©i±ã«• segments(x0, y0, x1, y1) l:( x0, y0) y‚–:( x1, y1) arrows(x0, y0, x1, y1, angle = 30, code = 2) Óþ. code=2 ±:( x0, y0)•Ä:†Þ, code=1 ±:( x1, y1) •:†Þ, code=3 V†Þ; angle ››†ÞÜmÝ abline(a,b) ±å• a Ç• b ‚ abline(h = y) 3 y :R‚ abline(v = x) 3 x :Y²‚ abline(lm.obj) Šâ lm.obj ‰Ñ£8‚ rect(x1, y1, x2, y2) ‰Ñ†, m,., p•›• x1, x2, y1, y2 o>/ polygon(x, y) õ>/Šã legend(x, y, legend) 3:( x, y)V\ã~ title() V\IK axis(side, at) V\‹I¶,.Ü( side=1), †ý ( 2), ºÜ( 3) ½m ý ( 4); ŒÀëê at •½x•Ý‚ ˜‹I box() 3cã/±Œ\˜‡Ýf rug(x) 3 x- ¶þV\ rug (1-d plot), 5“Lêâ locator(n, type="n", ...) 3 ^ r ¦ ^ à I 3 ã þ : n gˆ£ n g:‹I(x,y)¶¿Œ±3:Â?±›Î Ò( type="p") ½‚( type="l") §"Žœ¹eØxÎÒ½ë ‚( type="n") ±±±ãããëëëêêê Œ±¦^ par(...) 5[È5UC±ãëê; éõëê•Œ±Š•± ã·-À‘. adj ››©iéà•ª ( 0 †éà, 0.5 Ø¥éà, 1 méà) bg •½µôÚ(X: bg="red", bg="blue",... ^ colors() Œ±w « 657 «Œ^ôÚ¶) bty ››ã/>µ/G,Œ¦^Š•:"o","l","7","c","u" ½ "]" (>µÚiÎŽ”); XJ bty="n" Kر›>µ cex ››"ŽGeÎÒÚ©iŒŠ; e¡ëêkÓõU: cex.axis,‹I¶•Ý, cex.lab,‹I¶I\, cex.main,IK, cex.sub,BIK col ››ÎÒÚë‚ôÚ; ¦^ôÚ¶¡:"red","blue" ë • colors() ½Š•"#RRGGBB"; ë• rgb(), hsv(), gray(), Ú rainbow();Óëê cex aq: col.axis, col.lab, col.main, col.sub font ››©iNê ( 1: ~, 2: N, 3: oN, 4: oN); „ Œ±¦^ font.axis, font.lab, font.main, font.sub las ››‹I¶•ÝêiIP••ê ( 0: ²1u¶, 1: îü, 2:R †u¶, 3: çü) lty ››ë‚a.,Œ±´ê½iÎ( 1:"solid", 2:"dashed", 3: "dotted", 4:"dotdash", 5:"longdash", 6:"twodash"), ½Ø ‡L 8 ‡iÎiÎG("0" –"9" mê) O•½‚Ú˜x •Ý), ü •–(”points”) Ú”ƒ,X lty="44" Ú lty=2 ˜ lwd ››ë‚°Ýêi,%@ 1 mar ››ã/>˜k 4 ‡Š•þ c(bottom, left, top, right), %@Š• c(5.1, 4.1, 4.1, 2.1) mex (²ã/Ó>N§ÝiÎŒN\Cþ"5¿§§¿Ø UCiNŒ" mfcol ^ c(nr,nc) •þ©•±ãI•• nr 1Ú nc ,U¦^fI • mfrow Óþ. U1¦^fI• pch ››ÎÒa.,Œ±´ 1 – 25 ê, ½´ "" pü‡iÎ ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 ●10 11 12 ●13 14 15 ●16 17 18 ●19 ●20 ●21 22 23 24 25 ** . XX aa ?? ps ››©iŒê§ü •–(points) pty •½±ã«•a.iΧ "s": •/,"m":•Œ|^ tck •½¶þ•Ý•ÝŠ§ü ´z©'§±ã/°!p¥•˜ ‡Š•Äê¶XJ tck=1 K±› grid tcl Óþ. ±©1pÝ•Äê (%@• tcl=-0.5) xaxt XJ xaxt="n" K˜ x- ¶Øw«(kÏuÚ axis(side=1, ...) ˜å¦^) yaxt Óþ. y- ¶ ‚‚‚(Lattice) ±±±ããã xyplot(y˜x) VCþÑ:ã barchart(y˜x) y é x ^/ã dotplot(y˜x) Cleveland :ã (Å1Å\\ã) densityplot(˜x) —ݼêã histogram(˜x) x ªÇ†•ã bwplot(y˜x) ‡‚ã qqmath(˜x) x 'u,nة٩ ê - © êã stripplot(y˜x) ˜‘ã, x 7L´êŠ., y Œ±´Ïf qq(y˜x) 'ü‡©Ù© ê, x 7L´êŠ., y Œ±´êŠ, i νö´Ïf, 7L´ü‡“Y²” splom(˜x) ‘ãÝ parallel(˜x) ²1‹Iã levelplot(z˜x*y|g1*g2) 3 x§ y ‹I: z ŠçÚŠ‚ã £ x§ y Ú z •¤ wireframe(z˜x*y|g1*g2) 3d ßÀã (¡) cloud(z˜x*y|g1*g2) 3d ßÀã (:) 3˜„5 Lattice úª¥, y˜x|g1*g2 kŒÀJ^‡Cþ g1 Ú g2 |Ü ±›3üÕ “panels” þ. Lattice ¼ê¦^ éõƒÓëþŠ•Ä: N\±ã,X data=, subset=. ¦^ panel= 5½Â½›“panel” ¼ê (ë • apropos("panel") Ú?llines). Lattice ¼êˆ£˜‡ trellis a. é–¿…´ “ print-ed” 5)¤ã/.Sܦ^ print(xyplot(...)) ¼ êž, gıã¿ÃJ. ¦^ lattice.theme Ú lset 5UC Lattice % @˜. ...[[[ÚÚÚ optim(par, fn, method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN") ^ u ¦ õ ¼ ê •Š. Äu Nelder-Mead, quasi-Newton and conjugate-gradient Ž{.Ó ž,•Œ±¦«mS•Š. par •¼êЊ, fn ´¦•Š¼ ê (Ï~••) nlm(f,p) ŠâЩŠÏL¦^Úî (Newton-type) Ž{•z¼ê lm(formula) [Ú‚5.; formula ;./ª• response ˜ termA + termB + ...; ¦^ I(x*y) + I(xˆ2) 5 ¤š‚5¤© glm(formula,family=) ÏL•½‚5ýÿ.Úí ©Ù5[Ú 2‚5.; family •í ©Ù£ã…Ó.Ü;• „?family nls(formula) š‚5•¦O approx(x,y=) ‚5Š; approxfun(x,y) ‚5Š¼ê spline(x,y=) á•(•‚) Š splinefun(x,y) á•(•‚) Š¼ê loess(formula) ÛÜCq£8"|^ÛÜ\£8?1˜‡šë£ 8"ù«£8éw«˜|'Ïê⪳ڣãŒêâ8 Nœ¹š~k^" éõ±úª•Ä:.¼êkéõÏ^ëþ: data= úªCþ êâµ, subset= ÷v^‡f8; na.action= "”Š?n•ª: "na.fail","na.omit", ½˜‡¼ê. e¡~^u.[Ú¼ê: predict(fit,...) ÏL[Ú. fit OŽýÿŠ df.residual(fit) ˆ£í gdÝ coef(fit) ˆ£OXê£kžÿ„•)¦‚IO ¤ residuals(fit) ˆ£í Š deviance(fit) ˆ£• fitted(fit) ˆ£[ÚŠ logLik(fit) OŽéêq,ŠÚëêê8 AIC(fit) OŽ Akaike &EOK£Akaike information criterion or AIC¤ ÚÚÚOOO aov(formula) • ©Û anova(fit,...) ˜‡½õ‡.é–• L£½í ²•ÚL¤ ©Û density(x) x Ø—ÝO kmeans(x) k þŠàa hclust(d, method = "complete") gàa©Û, d d¼ê dis- t E, method Œë•?hclust prcomp(x, ...) ̤©©Û factanal(x,factors,data) Ïf©Û cancor(x, y, xcenter = TRUE, ycenter = TRUE) ;.ƒ' ©Û( canonical correlations ) uuu t.test() t u wilcox.test() Wilcoxon u prop.test(x,n,p) n gÁ¥,Ñy x VǴıVÇ p Ñy bu binom.test(x,n) ãåÁu chisq.test(x,p) χ2 u fisher.test(x ,y = NULL) Fisher °(5u ks.test(x,y="name",) Kolmogorov-Smirnov u, u•þêâ´ ÄÑl”name” ©Ù shapiro.test(x) Shapiro-Wilk ©Ùu PP.test(x, lshort = TRUE) PP£Phillips-Perron¤u quada.test(x) quade u friedman.test(x) Friedman •Úu pairwise.t.test(), power.t.test() help.search("test") ©©©ÙÙÙ rnorm(n, mean=0, sd=1) pd () rexp(n, rate=1) •ê rgamma(n, shape, scale=1) γ ©Ù rpois(n, lambda) Poisson ©Ù rweibull(n, shape, scale=1) Weibull ©Ù rcauchy(n, location=0, scale=1) Cauchy ©Ù rbeta(n, shape1, shape2) β ©Ù rt(n, df) t ©Ù rf(n, df1, df2) F ©Ù rchisq(n, df) χ2 ©Ù rbinom(n, size, prob) ‘ rgeom(n, prob) AÛ rhyper(nn, m, n, k) ‡AÛ rlogis(n, location=0, scale=1) logistic ©Ù rlnorm(n, meanlog=0, sdlog=1) éê rnbinom(n, size, prob) K‘©Ù runif(n, min=0, max=1) þ!©Ù rwilcox(nn, m, n), rsignrank(nn, n) Wilcoxon ©Ù ¤ k ¼ ê ÑŒ ± ¦ ^ d, p ½ q 5 O† r © O  VÇ —Ý( dfunc(x, ...)), \ÈVÇ—Ý( pfunc(x, ...)), © ê ( qfunc(p, ...), 0 < p < 1). ???§§§ function( arglist ) expr ½Â¼ê return(value) if(cond) expr if(cond) cons.expr else alt.expr for(var in seq) expr while(cond) expr repeat expr break next ¦^Lˆ (statements) ¦^Œ)Ò{} ifelse(test, yes, no) XJ÷v^‡ test ˆ£ yes,‡ƒˆ£ no do.call(funname, args) Šâ¼ê¶ÚLˆª (arguments) ‰1N ^¼ê. RSSSiii~~~êêê letters ˆ£ 26 ‡=©i1 LETTERS Óþ (Œ) month.abb ˆ£ 3 ‡i1 °¶ month.name ˆ£°¶ pi π ÙÙÙ¦¦¦ sessionInfo() w«'u R ‡&EÚ'é Packages all.equal(x,y) uü‡é–´Ä(ì?) ƒ, ƒˆ£ TRUE,Ä Kˆ£ abs(x−y)/x identical(x,y) î‚u閴ă memory.size() ˆ£c¦^S•Œ RSiteSearch() |¢ http://search.r-project.org þ(J,•) e‡L,ÃþÚ•Ï•

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 8 金币 [ 分享文档获得金币 ] 0 人已下载

下载文档

相关文档